logo-image
Equitable estoppel principle in the Supreme Court cases
Author: Andrii Kokhan
Source: Yurydychna Gazeta. – #23. – 4 June 2019
Download

Верховний Суд, а саме Касацій­ний цивільний та Касаційний господарський суди, починаючи з 2018 р. прийняв кілька поста­нов, які в мотивувальній частині містять посилання на цікавий принцип римсько­го права venire contra factum proprium (заборона суперечливої поведінки), який [цитую Верховний Суд]: «базується ще на римській максимі — «non conceditvenirecontrafactumproprium» (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній пове­дінці)».

По суті згаданий принцип римсько­го права venirecontrafactumpropriumє вираженням equitableestoppel— од­нієї з найважливіших доктрин загаль­ного права. В системі загального права ця доктрина ґрунтується на principlesoffraud.Вона спрямована на недопущення ситуації, в якій одна сторона може зай­мати іншу позицію в судовому розгля­ді справи, що відрізняється від її більш ранньої поведінки або заяв, якщо це ста­вить протилежну сторону у невигідне становище.

Тепер розглянемо застосування Вер­ховним Судом естопеля на конкретних прикладах.

Постанова Верховного Суду у скла­ді Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 10.04.2019 р. у справі №390/34/17 (провадження №61-22 315сво18).

У 2007 р. було укладено договір оренди земельної ділянки сільськогос­подарського призначення між агропід-приємством та фізичною особою, який зареєстрували лише після смерті остан­ньої у 2010 р. У кінці 2013 р. спадкоє­мець померлого землевласника укладає з орендарем додаткову угоду до цього договору оренди, згідно з якою, зокре­ма, збільшується розмір орендної плати. У 2017 р. орендодавець звернувся до суду з позовом до орендаря про скасування державної реєстрації договору оренди землі та про витребування земельної ділянки у зв'язку з тим, що державна реєстрація договору оренди відбулась після смерті першого орендодавця, тоб­то незаконно.

Суд визнав дії позивача недобросовіс­ними й такими, що суперечать поперед­ній поведінці (власника земельної ділян­ки), які полягають в тому, що він уклав відповідну додаткову угоду та не один рік отримував орендну плату від відповідача.

Постанова Верховного Суду у складі ко­легії суддів Касаційного господарського су­ду від 09.04.2019р. у справі№903/394/18.

За договором транспортування при­родного газу оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» (позивач) надав однойменні послуги ПАТ «Волиньгаз» (відповідач). На думку позивача, послуги не були оплачені відповідачем у повному обсязі. Річ у тім, що виконавець застосо­вував змінений коефіцієнт «1,2» замість раніше «помилково» визначеного «1» до послуг, які вже були надані. Цей коефі­цієнт застосовується як компенсація за відповідний обсяг негативного місячно­го небалансу замовника. Це збільшило вартість наданих послуг та одночасно борг замовника на 38 млн грн.

Суд відзначив, що попередні дії пози­вача не підтверджували наявність по­милки, а позов він подав після вигід­них для нього законодавчих змін, що є суперечливою поведінкою.

Постанова Верховного Суду у складі ко­легії суддів Касаційного господарського су­ду від 17.11.2018 р. у справі №911/205/18.

ПАТ «Київобленерго» зафіксувало від­сутність пломби на лічильнику споживача електроенергії, про що був складений акт, до якого споживача не мав зауважень. На засіданні комісії з розгляду актів по­рушень визначено обсяг недоврахованої електроенергії та визначено відповідну

суму до сплати споживачем. Присутній на засіданні комісії представник спожи­вача погодився з прийнятим рішенням комісії та просив про реструктуризацію заборгованості на 2 місяці. Однак така су­ма не була сплачена, що стало приводом звернення ПАТ «Київобленерго» до суду.

У судових засіданнях споживач елек­троенергії наполягав на тому, що роз­мір застосованої санкції був визначений неправильно, лічильник йому не нале­жить та пломба на зберігання йому не передавалася. Суд визнав, що відмова споживача добровільно оплатити вар­тість необлікованої електричної енергії суперечить його попередній поведінці та є недобросовісною.

Таким чином, учасникам господарських відносин потрібно обережніше ставитися до оформлення відносин з контрагентами, оперативно фіксуючи відповідні порушен­ня або надаючи заперечення на відповідні претензії та акти про вчинені порушення. В іншому випадку в результаті судового розгляду справи суд може констатувати не­добросовісність і суперечливість відповід­них дій сторони. Вже через декілька місяців можна буде побачити, чи перебирають су­ди нижчих інстанцій практику Верховного Суду щодо застосування естопеля під час розгляду господарських спорів.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts