logo-image
Законопроект №4187: топ 10 можливих змін у надрокористуванні
Автор: Марта Галабала, Богдан Шморгун
Джерело: Юридична газета, 27 жовтня 2020 р.

Державна служба геології та надр України у 2019‑2020 рр. ініціювала прийняття ряду важливих змін, які стали позитивним поштовхом для розвитку галузі видобування корисних копалин. В основному зміни вносилися у підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, постанови Кабінету міністрів України. Для прикладу, 23 вересня 2020 р. Кабмін прийняв розроблену Держгеонадрами методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами. На законодавчому ж рівні регулювання не оновлювалось та залишалось відносно застарілим.

5 жовтня 2020 р. було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування №4187. Що саме буде змінено цим законопроектом та чи матиме це вплив на функціонування ринку, розглянемо нижче.

1. Проєктом пропонується зафіксувати у Кодексі України про надра створення та функціонування інтерактивної карти корисних копалин України — інформаційного ресурсу, що відображає відомості про Державний фонд надр України. Для функціонування такого ресурсу має бути використано дані Державного кадастру родовищ корисних копалин та їх проявів та дані Державного земельного кадастру. Розробка такого ресурсу почалася у 2017 р. у співпраці ДНВП «Геоінформ України», яке входить до сфери управління Держгеонадр, і Геологічної служби Норвегії в рамках проєкту EIMIDA.

Внесення відповідних змін до Кодексу законів про надра дозволить на законодавчому рівні зафіксувати відкритість геологічної інформації в Україні та надасть можливість доступу до неї широкому колу користувачів. Інтерактивна карта корисних копалин має бути схожа на публічну кадастрову карту та містити картографічну інформацію, відомості про спецдозволи, про об'єкти надрокористування, які запропоновані для продажу, а також інформацію про ділянки надр, щодо яких оголошено конкурс на угоди про розподіл продукції.

2. Ще однією революційною зміною може стати надання власнику спеціального дозволу (крім державних підприємств) можливості продавати, використовувати у вигляді застави або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спецдозволом, іншій юридичній чи фізичній особі, у т. ч. передавати їх до статутного капіталу створюваного за його участю суб'єкта господарювання, а також вносити як вклад у спільну діяльність. У такому разі всі права та обов'язки надрокористувача в повному обсязі переходять до нового власника з дати видачі нового спецдозволу.

3. Геологічне вивчення замінюється на комплексний (наскрізний) спецдозвіл, у рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобуванням. З прийняттям законопроекту надра надаватимуться у користування для:

 • геологічного вивчення, в т. ч. дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою);
 • видобування корисних копалин;
 • будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у т. ч. споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 • створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо; крім нафтогазоносних надр);
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

4. Зміни також вносяться у строки користування надрами. Зокрема, з прийняттям законопроекту в теперішній редакції надра будуть надаватися у користування на коротко- та довгострокові періоди. При цьому заявник буде уповноважений самостійно вказати строк, на який, у межах визначених законом строків, він має намір отримати дозвіл. Таким чином, спеціальний дозвіл буде видаватися за зверненням заявника:

 • короткостроково, до 20 років — на геологічне вивчення (дослідно-промислову розробку) з подальшим видобуванням корисних копалин або власне на видобування корисних копалин;
 • довгостроково, до 50 років — на інші види користування надрами.

Строк користування надрами може бути продовжений на підставі звернення користувача. Як і раніше, перебіг строку починається з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами, якщо в ньому не вказано іншу дату.

5. Законопроект також визначає вичерпний перелік умов отримання спеціального дозволу на користування надрами і встановлює процедуру його отримання. Водночас змінюються умови та підстави припинення права користування надрами. Зокрема, право користування надрами припиняється у зв'язку із закінченням встановленого строку або шляхом анулювання спеціального дозволу, що є новелою у галузі надрокористування.

Анулювання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється у разі:

 • звернення користувача надр із заявою про анулювання спеціального дозволу на користування надрами;
 • якщо відпала потреба у користуванні надрами (для корисних копалин місцевого значення);
 • ліквідації юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-надрокористувача;
 • виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю людей або істотного забруднення навколишнього природного середовища;
 • невиконання (за винятком наявності незалежних від надрокористувача обставин) затвердженої програми робіт з порушенням строків на понад рік з дати закінчення виконання відповідного етапу програми робіт;
 • невнесення, несвоєчасного внесення або внесення у неповному обсязі плати за користування ділянками надр протягом 3 податкових (звітних) періодів.

Останні три підстави для анулювання спеціального дозволу на користування надрами реалізуються за рішеннями Держгеонадр. У випадку, якщо надрокористувач не згоден з таким рішенням, воно може бути оскаржене в судовому порядку. Таким чином може бути вирішене питання щодо анулювання «сплячих» спеціальних дозволів.

6. Встановлюється початкова ціна продажу на електронному аукціоні дозволів на ділянки надр, де відсутні затверджені у встановленому порядку запаси корисних копалин та де такі запаси затверджені.

Крім того, встановлено, що розмір плати за надання спеціальних дозволів визначається за результатами електронного аукціону. У разі надання дозволу без проведення електронного аукціону та/або продовження його дії справляється збір, який розраховується, виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на електронному аукціоні.

Початкова ціна продажу на електронному аукціоні спеціального дозволу на видобування корисних копалин, запаси яких затверджені в установленому порядку, розраховується відповідно до методики, встановленої Кабінетом міністрів України.

7. Визначаються особливості проведення продажу спеціального дозволу на користування надрами за результатами електронного аукціону, зокрема:

 • будь-які погодження від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на електронний аукціон, більше не вимагаються;
 • запроваджується розстрочка платежу за надання спеціальних дозволів ціною від 25 млн грн у разі продажу на аукціоні. Передбачається можливість сплати 30–60% вартості лоту в перший рік і решти — частинами протягом 2–7 років залежно від вартості спеціального дозволу.

8. Унормовуються на рівні закону визначення вартості вторинної та первинної геологічної інформації та правила доступу до первинної геологічної інформації, що є власністю держави.

9. Скасовується гірничий відвід для об'єктів, розробка яких здійснюється не підземним способом.

10. Встановлюються обмеження щодо права бути надрокористувачем для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території держави-агресора, юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора, фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції». Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи (в т. ч. через зареєстровані в Україні представництва) набувають право користування надрами на тих же підставах, що і громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні.

Висновки

Існуюча процедура надання надр у користування не є ефективною і створює додаткові обтяження для користувачів. Недоліки в існуючих адміністративних процесах перешкоджають залученню інвестицій до видобувної галузі України. З прийняттям законопроекту №4187 буде запроваджена більш прозора процедура отримання спеціальних дозволів, користування надрами та процедура припинення користування. При цьому посилюється й відповідальність надрокористувачів, що насправді є новим трендом у законотворчості та стосується не тільки користування надрами, а й екологічних питань загалом. Такі зміни сприятимуть покращенню інвестиційного клімату у видобувній галузі.

Законопроект подано на розгляд до парламенту, однак попереду ще багато роботи для усунення недоліків, проходження слухань у профільних комітетах та винесення його на голосування. Поряд з тим, галузь досі очікує на нову редакцію Кодексу України про надра, яка розробляється протягом останніх кількох років.

Дехто критикує законопроект у такій редакції, яка була зареєстрована у Верховній Раді України. Не виключена можливість, що найближчим часом можуть з'явитися альтернативні законопроекти щодо зміни правил надрокористування. Однак сподіваємося, що незважаючи на різність поглядів на зміни до галузевих законів буде досягнуто консенсусу, і відповідні зміни, на які так довго чекали існуючі та майбутні інвестори, будуть впроваджені якнайшвидше.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти