logo-image
Огляд змін у корпоративному, трудовому праві та праві інтелектуальної власності

Корпоративне право

Щодо випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств
Про нагляд за реєстрацією акціонерів на загальних зборах
Обов'язкова виплата дивідендів акціонерам
Новий порядок оподаткування дивідендів
Державна реєстрація іноземних інвестицій
Зміни в порядку реєстрації акцій під час реорганізації

Трудове право

Роз’яснення щодо матеріальної відповідальності працівників
Роз’яснення щодо надання щорічної додаткової відпустки
Надання додаткової відпустки батькам
Ратифікація конвенцій у сфері трудового права

Право інтелектуальної власності


КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Щодо випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств


Вступило в силу Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 р. N 1639, зареєстроване в Міністерстві юстиції 2 квітня 2010 р.

Положення розроблене відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. Його дія поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства, які створюються шляхом заснування, крім інститутів спільного інвестування й не поширюється на випадки створення таких товариств шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення, а також у процесі приватизації та корпоратизації.

Положення встановлює строки та порядок реєстрації ДКЦПФР випусків акцій під час створення публічних та приватних акціонерних товариств, перелік документів, необхідних для реєстрації випусків акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, порядок відмови в реєстрації, а також вимоги до змісту протоколу рішення про розміщення акцій, вимоги до оформлення документів, які подаються на реєстрацію.

З дати вступу нового Положення в силу втратило чинність Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2007 N 487.

вгору

Про нагляд за реєстрацією акціонерів на загальних зборах


Вступив в силу Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2009 р. N 1607, зареєстрований в Міністерстві юстиції 28 квітня 2010 р.

Порядок розроблений відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. Він визначає процедуру призначення ДКЦПФР представників для здійснення зазначеного нагляду та порядок проведення такого нагляду в публічних та приватних акціонерних товариствах.

Представники ДКЦПФР можуть призначатися за зверненням акціонера(ів), посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства, реєстратора або депозитарію акціонерного товариства у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані реєстратору або депозитарію, а також за ініціативою ДКЦПФ та/або її територіальних органів. Для здійснення нагляду утворюється контрольна група у складі не менше двох осіб. Повідомлення про призначення представників ДКЦПФР надсилається акціонерному товариству до початку реєстрації акціонерів.

вгору

Обов'язкова виплата дивідендів акціонерам


Прийняті та вступили в силу зміни та доповнення до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р., запроваджені Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" від 27 квітня 2010 р.

Законом передбачена обов’язкова виплата акціонерним товариством дивідендів з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку у розмірі не менше 30 відсотків у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. При цьому розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

Якщо виплата дивідендів за простими акціями здійснюється в розмірі 30 відсотків, рішення загальних зборів акціонерів про затвердження розміру дивідендів не потрібне.

вгору

Новий порядок оподаткування дивідендів


Прийнятий та набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо оподаткування дивідендів від 27 квітня 2010 р.

Законом, зокрема, встановлено, що тепер юридичні особи – резиденти (крім постійних представництв нерезидентів) не включають до складу валового доходу отримані дивіденди лише якщо ці дивіденди отримані від резидентів та нерезидентів – юридичних осіб, що знаходяться під їх контролем. Пільга не поширюється на дивіденди, отримані від нерезидентів, що мають офшорний статус. Авансовий внесок з податку на прибуток не справляється у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під контролем юридичної особи-платника податку.

До прийняття цього Закону до складу валового доходу не включалися всі дивіденди, отримані від резидентів.

вгору

Державна реєстрація іноземних інвестицій


Прийнятий та вступив в силу Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування" від 27 квітня 2010 р.

Із Законів України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" та "Про режим іноземного інвестування", виключені, зокрема, норми стосовно:

- здійснення інвестиційної діяльності у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки, відкриті в уповноважених банках України;

- обов'язкової державної реєстрації іноземних інвестицій, зокрема реєстрації Національним банком іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей.

Відповідно до цього Закону, НБУ у Листі від 17 травня 2010 р. N 13-214/2594-8235 повідомив про припинення ним державної реєстрації іноземних інвестицій. Документи заявників, які були подані до територіальних управлінь НБУ для реєстрації іноземних інвестицій та на підставі яких до 15 травня 2010 р. не було прийнято відповідного рішення, повертаються заявникам без реєстрації.

вгору

Зміни в порядку реєстрації акцій під час реорганізації


Втратило чинність частково Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 р. N 221, зареєстроване в Міністерстві юстиції 4 березня 1999 р.

Рішення про державну реєстрацію рішення скасовано наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2010 р. N 572/5 у частині: вимоги обов'язкового надання акціонерним товариством для реєстрації випуску акцій аудиторського висновку, а також копії акта оцінки майна (майнових прав) та/або звіту про оцінку майна (майнових прав), копії засновницького договору. Рішення виключено з державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 23 квітня 2010 р.

вгору

ТРУДОВЕ ПРАВО

Роз’яснення щодо матеріальної відповідальності працівників


Виданий Лист Міністерства праці та соціальної політики України "Відносно матеріальної відповідальності" від 2 квітня 2010 р. №65/06/186-10.

У Листі Мінпраці роз’яснив, що матеріальна відповідальність може покладатися на робітників лише за пряму дійсну шкоду, лише в межах та в порядку, передбачених законодавством, та якщо така шкода завдана винними протиправними діями робітника.

Якщо пряма дійсна шкода, завдана робітником підприємству, перевищує його середній місячний заробіток, відшкодуванню підлягає лише сума, що дорівнює середньому місячному заробітку.

Відповідальність головного бухгалтера за шкоду, завдану зайвими грошовими виплатами, наступає у розмірі завданої шкоди, але не більше його середнього місячного заробітку.

У випадку користування підприємством послугами спеціаліста за цивільно-правовим договором, відповідальність за шкоду, завдану ним підприємству, наступатиме за нормами цивільного законодавства.

вгору

Роз’яснення щодо надання щорічної додаткової відпустки


Обнародуваний Лист Міністерства праці та соціальної політики України "Щодо надання щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці" від 22 березня 2010 р. N 49/0/010/80-10

Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Розрахунок має вестись від нормальної або скороченої тривалості робочого дня, визначеної законодавством для певного виду виробництв, професій, посад.

Працівники, яким на підприємстві встановлено неповний робочий день (3 години на день), права на щорічні додаткові відпустки не мають.

вгору

Надання додаткової відпустки батькам

Прийнятий Закон України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки"

Закон передбачає можливість надання одному з батьків відпустки по догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.

вгору

Ратифікація конвенцій у сфері трудового права


Вступив у силу Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики" від 10 березня 2010 р.

Відповідно до Конвенції, держава має визначати заходи захисту працівників від ризиків впливу канцерогенних речовин чи агентів, а також забезпечувати створення відповідної системи реєстрації. Держава має забезпечити повідомлення працівників про відповідні ризики та проходження працівниками відповідних медичних оглядів.

Вступив у силу Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 161 1985 року про служби гігієни праці" від 10 березня 2010 р.

Відповідно до Конвенції, держава зобов'язується поступово розвивати служби гігієни праці для всіх працівників, у тому числі працівників у державному секторі та членів виробничих кооперативів, у всіх галузях економічної діяльності й на всіх підприємствах.

вгору

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Виданий Лист Міністерства юстиції України "Щодо чинності Інструкції про порядок виплати винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції від 15 січня 1974 року" від 24 березня 2010 р. N 2609-0-33-10-34.

У Листі Мінюст пояснив, що Інструкція про порядок виплати винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції 1974 р. є чинною та підлягає застосуванню на території України до прийняття нового відповідного акту.

вгору

Будь ласка, направляйте свої запитання партнеру Олександру Падалці
або юристу Олександру Виговському.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти