logo-image
Астерс досягла успіху у просуванні інвестиційно сприятливих змін у документах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основною метою прийняття Роз'яснень стало прагнення Комісії усунути частину недоліків та протиріч Закону шляхом тлумачення порядку застосування окремих його норм. Доволі прогресивна і дружня до бізнесу офіційна позиція Комісії, відображена у Роз'ясненнях, була сформована під впливом та за участю Експертної ради з питань корпоративного управління ("Експертна рада"). Юристи ЮФ "Астерс" – партнер Вадим Самойленко та юрист Олесь Квят взяли активну участь у роботі Експертної ради з цих питань.

Роботу усіх акціонерних товариств ("АТ"), як публічних так і приватних, може бути спрощено завдяки цим зусиллям з покращення корпоративного права, у яких бере активну участь Астерс.

Спрощено порядок повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
("Збори")

Закон досить неоднозначно адресує питання способу повідомлення акціонерів про проведення Зборів, порядок денний та зміни у ньому. Так, до обов'язкових атрибутів повідомлення акціонерам Закон відносить лист з описом вкладення та повідомленням про вручення. На практиці в АТ із великою кількістю акціонерів це могло б призвести до надзвичайно великих витрат на поштові повідомлення, та, до того ж, поштові відділення подекуди відмовлялися оформлювати значну кількість таких листів одночасно.

Комісія роз'яснила, що спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Зборів, їх порядок денний, а також про зміни у порядку денному має бути обов'язково передбачений статутом АТ. Крім того, встановлений статутом спосіб повідомлення про проведення Зборів, їх порядок денний, а також про зміни у порядку денному повинен бути однаковим для всіх акціонерів АТ та здійснюватись, щонайменше, шляхом надіслання відповідних повідомлень поштою без описів вкладення та повідомлень про вручення.

Це роз'яснення Комісії покликане позбавити АТ додаткових витрат на організацію Зборів, спростити та пришвидшити процедуру інформування акціонерів.

Роз'яснено порядок обрання членів наглядової ради ("Рада")
шляхом кумулятивного голосування

Одною із основних новел Закону стала необхідність обрання Ради та ревізійної комісії публічного АТ шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування спрямоване на захист інтересів міноритарних акціонерів шляхом надання їм можливості обрати своїх представників до складу зазначених органів АТ.

Однак, вводячи обов'язок такого голосування, яке є абсолютною новелою в Україні, Закон не визначає порядку та особливостей його застосування.

Ця проблема, вочевидь, може набути критичною характеру під час обрання органів АТ. З метою її вирішення Комісія видала роз'яснення щодо порядку обрання членів Ради кумулятивним голосуванням. Роз'яснення враховує визначення такого голосування, наведене у ст. 2 Закону, та світовий досвід застосування цього методу голосування, який вперше було запроваджено у США ще у XIX столітті.

Так, найважливішими рекомендаціями Комісії щодо порядку обрання Ради кумулятивним голосуванням є наступні:

Кількісний склад Ради встановлюється рішенням Зборів і може бути зазначений у статуті та/або внутрішніх документах АТ, які затверджуються Зборами. Кандидати, які під час кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, вважаються обраними до складу Ради. При кумулятивному голосуванні Рада може вважатися обраною, лише коли обрано повну кількість членів Ради, передбачену рішенням Зборів, статутом чи внутрішніми документами АТ. Якщо Закон або статут АТ передбачає обрання членів Ради кумулятивним голосуванням, то у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Ради без рішення Зборів обрання нового члена (членів) Ради можливе лише шляхом обрання всього складу Ради кумулятивним голосуванням. При вирішенні на одних Зборах питань про утворення Ради та про обрання її членів, акціонер має право запропонувати необмежену кількість кандидатів до складу Ради. У публічному АТ кумулятивне голосування проводиться лише з використанням бюлетенів для голосування.

Основні ідеї зазначеного роз'яснення щодо кумулятивного голосування також було відображено у проекті закону про вдосконалення діяльності акціонерних товариств, внесеному на розгляд парламенту народним депутатом Юрієм Воропаєвим. 6 липня 2010 р. цей проект був прийнятий у першому читанні, отримавши широку підтримку різних політичних сил.

Переобрання голови Ради

Як правило, обрання та переобрання голови Ради віднесено Законом до компетенції Ради. Однак Закон дозволяє передати питання його обрання до повноважень загальних Зборів, одночасно залишаючи за Радою право переобрання голови Ради. Тобто за відсутності необхідних роз'яснень, Закон створює ситуацію, за якої статут товариства може відносити обрання голови Ради до відома Зборів, однак це повноваження Зборів може бути легко знівельовано на практиці, оскільки Рада зберігає право самостійно переобрати свого голову.

Зважаючи на можливі небезпечні для АТ та акціонерів наслідки такої невідповідності, Комісія роз'яснила, що Рада має право переобрати свого голову в будь-який час лише тоді, коли питання його обрання (переобрання) не віднесено статутом до виключної компетенції загальних Зборів.

Роз'яснено порядок анулювання акцій, викуплених АТ

З метою усунення існуючої у Законі колізії щодо виключної компетенції Зборів та Ради з питання анулювання акцій Комісія роз'яснила, що рішення про анулювання викуплених АТ акцій може бути прийнято як Зборами, так і Радою. Причому, як зазначає Комісія, Збори мають право прийняти таке рішення незалежно від наявності рішення Ради про це. У той же час Комісія підкреслила, що прийняття подібного рішення Радою всеодно потребує подальшого вирішення Зборами питання про внесення відповідних змін до статуту.

Майбутні зміни

Протягом 2010 р. Експертна рада за участю наших експертів продовжуватиме роботу з подальшої розробки роз'яснень та нормативно-правових актів щодо порядку застосування Закону, а також змін до нього. Ми будемо знайомити Вас з найбільш важливими подіями в цій сфері.


Будь ласка, направляйте свої запитання

Вадиму Самойленку
партнеру
vadym.samoilenko@asterslaw.com

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти