logo-image
Огляд ініціативи щодо підвищення ставок податків для компаній, які працюють в Росії

ВСТУП

Верховна Рада України розглядає законопроєкт №7232, яким пропонується підвищення ставок податків для компаній, які "мають економічні зв'язки з державою-агресором" ("Проєкт"). Проєкт у першу чергу націлений на міжнародні корпорації, представлені в Україні, які продовжують працювати в Росії (на російському ринку або з російськими контрагентами).

Проєкт був прийнятий у першому читанні ще на початку квітня, а нещодавно з'явився його оновлений текст до другого читання. Утім, як ми розуміємо, українські законодавці наразі намагаються переконати своїх міжнародних партнерів ухвалити аналогічне законодавство в інших країнах. Це дозволило б зробити ініціативу міжнародною, а не суто українською. Ми прогнозуємо, що Проєкт не буде остаточно ухвалений в Україні, поки дискусії з міжнародними партнерами не будуть завершені.

Основне нововведення, запропоноване Проєктом, полягає у збільшенні у півтора рази ставок деяких податків для компаній, які мають економічні зв'язки з Росією. Після ухвалення Проєкту поточна ставка податку на прибуток підприємств для таких компаній зросте з 18% до 27%. Інші податки, ставки яких можуть підвищитися – це податок на майно, екологічний податок та рентна плата. Проєкт не зачіпає ставки податку на доходи нерезидентів та непрямих податків (таких як ПДВ та акцизний податок).

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПАНІЇ, ЯКА МАЄ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ З РОСІЄЮ

Проєкт має дуже широку сферу дії та охоплює фактично всі компанії, які мають у складі російських засновників, учасників чи акціонерів (як фізичних, так і юридичних осіб) або здійснюють будь-які види операцій в Росії прямо через українську компанію або через материнську компанію чи інші компанії міжнародної групи компаній ("МГК").

Нижче наводимо критерії визначення компаній, які вважаються такими, що мають економічні зв'язки з Росією, та підпадають під сферу дії Проєкту:

(a) українська компанія, кінцевим бенефіціарним власником ("КБВ") або засновником (учасником, а у випадку акціонерного товариства – власником 5% і більше голосуючих акцій) якої прямо чи опосередковано є Росія або резидент Росії (фізична чи юридична особа), у тому числі коли засновником (учасником, акціонером) або КБВ такої української компанії прямо або опосередковано є Росія чи російська компанія, щодо якої виконується будь-яка із зазначених нижче вимог:

 • засновником (учасником, акціонером – власником 5% і більше відсотків голосуючих акцій) такої компанії є Росія або резидент Росії (фізична чи юридична особа)
 • КБВ такої компанії є Росія або резидент Росії (фізична чи юридична особа)

(б) українська компанія, яка:

 • отримує дохід у будь-якій формі джерелом походження з Росії, здійснює операційну, фінансову або інвестиційну діяльність, яка призводить або може призвести в майбутньому до отримання доходу в будь-якій формі джерелом походження з Росії
 • прямо або опосередковано володіє часткою в українській чи іноземній компанії, організації-нерезиденті України, яка отримує дохід у будь-якій формі джерелом походження з Росії, здійснює операційну, фінансову або інвестиційну діяльність, яка призводить або може призвести у майбутньому до отримання доходу в будь-якій формі джерелом походження з Росії
 • входить до структури (мережі), членом якої також є резидент Росії (фізична чи юридична особа), за умови, що такій структурі (мережі) притаманна будь-яка із зазначених нижче рис:
  • її діяльність спрямована на отримання прибутку або розподіл витрат
  • вона має спільну власність
  • вона перебуває під спільним контролем або управлінням
  • вона має спільні політику та процедури з контролю якості
  • вона має спільну ділову стратегію
  • вона надає послуги під однаковим знаком для товарів та послуг
  • вона має спільні професійні ресурси
 • має фінансові зобов’язання перед резидентами Росії або резиденти Росії мають такі зобов'язання перед цією українською компанією
 • забезпечує економічну підтримку Росії (зокрема, безоплатно надає товари, роботи, послуги для споживання чи зберігання в Росії, або для задоволення потреб Росії чи її резидентів; безоплатно передає права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надає інші майнові права стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності резидентам Росії чи резидентам будь-яких інших держав для їх використання у будь-якій формі в Росії або для задоволення будь-яких потреб Росії чи її резидентів)

(в) українська компанія – учасник МГК, якщо:

 • материнська компанія або інший учасник МГК отримує дохід у будь-якій формі джерелом походження з Росії, здійснює операційну, фінансову або інвестиційну діяльність, яка призводить або може призвести в майбутньому до отримання доходу в будь-якій формі джерелом походження з Росії
 • у материнської компанії або в іншого учасника МГК є фінансові зобов'язання перед резидентом Росії або такі фінансові зобов'язання є у резидента Росії перед материнською компанією чи будь-яким іншим учасником МГК
 • материнська компанія або інший учасник МГК забезпечують економічну підтримку Росії

Критерії (б) та (в) також застосовуються до постійних представництв нерезидентів в Україні.

ЗВІТНІСТЬ

Компанія, яка станом на дату набуття чинності Проєктом, підпадає під вищенаведене визначення, буде зобов'язана протягом 60 днів з дати набуття чинності подати повідомлення про це до податковому органу. Підвищена ставка податку на прибуток буде застосовуватися ретроспективно з 1 січня 2022 року. Компанії буде потрібно відкоригувати свою податкову звітність за попередні періоди 2022 року. Штрафи за таке коригування та пеня не застосовуватимуться.

ВИНЯТКИ

Законопроєкт передбачає два випадки, коли компанія звільняється від застосування підвищених ставок податків:

 • діяльність компанії має соціальне, гуманітарне чи економічне значення для України. Критерії "соціального, гуманітарного чи економічного значення" встановлюватиме Кабінет Міністрів України. Якщо компанія вважатиме, що вона відповідає цим критеріям, вона повинна зазначити про це у повідомленні, що направляється податковим органам
 • компанія має інформацію про початок юридичних дій, в результаті яких вона має втратити статус компанії, що має економічні зв'язки з Росією (наприклад, міжнародна група, до якої належить компанія, публічно заявляє про намір вийти з російського ринку). Однак, якщо компанія, яка скористалася цим звільненням, у дійсності не втратить статус пов'язаної з Росією до 1 квітня 2023 року (дозволяється одноразове продовження цього строку не пізніше ніж до 1 січня 2024 року), то вона втрачає право на звільнення і повинна буде ретроспективно застосувати підвищені податкові ставки (тобто за весь період, коли вона мала статус пов'язаної з Росією компанії).

Звільнення застосовується автоматично (тобто не потребує отримання попередньої згоди від податкового органу). Однак податковий орган може перевірити правомірність його застосування компанією.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Порушення обов'язків, пов'язаних з повідомленням про економічні зв'язки з Росією, використання звільнення від підвищеної ставки податку без наявних для того підстав можуть призвести до накладення штрафу в розмірі 1,5% від загального доходу компанії за кожний податковий (звітний) період, в якому вона повинна була застосовувати підвищені ставки податків.

ІНШЕ

У цьому огляді ми зосередились на тій частині Проєкту, що стосується підвищення податкових ставок. Водночас Проєкт передбачає й інші негативні наслідки для компаній, що продовжують вести бізнес в Росії (як податкового, так і неподаткового характеру). Наприклад, такі компанії не зможуть користуватися певними пільгами, що зазвичай доступні платникам податків в Україні. Серед заходів неподаткового характеру можна відзначити запровадження для таких компанії вимоги щодо маркування своєї рекламної продукції та спонсорських заходів попередженням, що ця компанія має економічні зв'язки з Росією. Важливо, що звільнення, які ми описували вище, дозволяють не застосовувати підвищену ставку податку, але в більшості випадків вони не дозволяють уникнути інших негативних наслідків, передбачених Проєктом.

***

Якщо вам потрібно більше інформації про документ та/або аналіз його потенційного впливу на ваш бізнес, наша податкова команда радо допоможе вам з цим. У такому випадку, будь ласка, звертайтеся до партнера податкової практики Asters Костянтина Соляра, старшого юриста Юрія Дмитренка та юристки Олени Міцкан.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти