Положення | Asters

“Визнання роботи команди в усіх видах банківських послуг є беззаперечним”
Chambers Europe

Положення

13.05.2011

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керуючий партнер
Юридичної фірми "Астерс"
Дідковський О.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про П'ятий конкурс на здобуття іменних стипендій
Юридичної фірми "Астерс"
для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів


Положення про конкурс на здобуття іменних стипендій Юридичної фірми "Астерс" (далі - Фірма) для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів (далі - Положення) визначає мету проведення конкурсу (далі - Конкурс), умови участі та порядок його проведення, вимоги до конкурсних робіт та порядок їх оцінювання, розмір іменних стипендій та умови стажування, а також підстави для дискваліфікації учасників Конкурсу.

 1. Загальні положення

1.1. Конкурс організовується та проводиться Фірмою серед студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, які відповідають вимогам, що встановлені цим Положенням.

1.2. За результатами Конкурсу, на умовах та у порядку, що встановлені у цьому Положенні, визначаються переможці Конкурсу, яким присуджуються іменні стипендії Фірми (далі – Стипендії або Стипендія).

1.3. Метою проведення Конкурсу є:

1.3.1. стимулювання творчої та професійної ініціативи студентів і підтримка обдарованих студентів;

1.3.2. заохочення студентів до здійснення досліджень у сфері господарського права, а також правового регулювання податків і фінансів;

1.3.3. відбір талановитих студентів і запрошення їх на стажування до Фірми, з можливістю подальшого працевлаштування.

 1. Оргкомітет і стипендіальна комісія Конкурсу

2.1. До складу оргкомітету Конкурсу (далі - Оргкомітет) входять за посадою наступні посадові особи Фірми: адміністративний директор, PR-координатор, менеджер з персоналу. Оргкомітет забезпечує проведення Конкурсу, веде листування із учасниками Конкурсу, координує роботу членів Стипендіальної комісії Конкурсу (далі - Стипендіальна комісія) та виконує інші обов'язки, покладені на нього цим Положенням.

2.2. Стипендіальна комісія розглядає та оцінює конкурсні роботи та визначає переможців Конкурсу. Стипендіальна комісія складається з партнерів та юристів Фірми. До складу Стипендіальної комісії можуть бути запрошені інші фахівці з питань, включених до конкурсних завдань. Персональний склад Стипендіальної комісії затверджується наказом керуючого партнера Фірми і публікується на веб-сторінці Фірми (далі - Веб-сторінка).

 1. Вимоги до учасників Конкурсу

3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Києва та Київської області за спеціальностями "правознавство" або "міжнародне право" за будь-якою формою навчання (очна, заочна, вечірня тощо) (далі - Студенти або Студент). Студент може взяти участь у Конкурсі незалежно від рівня академічної успішності, наявності рекомендацій деканату, вченої ради, кафедр, отримання державних або інших видів стипендій, заохочень, рівня доходів тощо.

3.2. З метою забезпечення об'єктивності проведення Конкурсу до участі у Конкурсі не допускаються Студенти, які перебувають у трудових відносинах із Фірмою.

3.3. Студенти, які перебувають у родинних стосунках зі співробітниками Фірми (син/дочка, брат/сестра, чоловік/дружина, двоюрідний брат/двоюрідна сестра, племінник/племінниця), можуть приймати участь у Конкурсі, але вони підлягають оцінюванню окремо від інших учасників Конкурсу. Результати їх оцінювання не враховуються при визначенні учасників другого туру Конкурсу, а також при визначенні Студентів-переможців Конкурсу.

3.4. Учасниками Конкурсу можуть бути Студенти, які приймали участь у попередніх конкурсах на здобуття Стипендій Фірми, за виключенням тих, які пройшли стажування у Фірмі.

3.5. Кількість Студентів–учасників Конкурсу не обмежується.

 1. Стипендії та стажування

4.1. Розмір щомісячної Стипендії визначається Фірмою і таким чином, щоб розмір чистої виплати після сплати податку з доходів фізичних осіб та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, був не меншим за:

4.1.1. для Студента, який посів перше місце – 1500 гривень;

4.1.2. для Студента, який посів друге місце – 1000 гривень;

4.1.3. для Студента, який посів третє місце – 500 гривень.

4.2. Стипендії призначаються строком на 6 (шість) місяців і виплачуються щомісячно в строки, встановлені наказом керуючого партнера Фірми.

4.3. Студенти-стипендіати зобов'язані перед першою виплатою Стипендії надати до бухгалтерії Фірми копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, відомості про постійне місце проживання, а також інші відомості, необхідні для правильної та своєчасної сплати податків.

4.4. Студентам, які посіли призові місця в Конкурсі, надається можливість проходження стажування у Фірмі у вільний від навчання час. Студентам, які перебувають у родинних стосунках зі співробітниками Фірми, надається можливість проходження стажування у Фірмі за умови, якщо кількість балів, набраних ними у другому турі Конкурсу, буде не меншою ніж кількість балів, що була отримана Студентом, який посів третє місце.

4.5. Студенти, які перебувають у родинних стосунках зі співробітниками Фірми, не мають права на отримання Стипендії.

 1. Базові навчальні заклади

5.1. З метою сприяння поширенню інформації про Конкурс серед Студентів організаторами Конкурсу визначаються базові навчальні заклади (далі - Базові заклади), у яких створюються інформаційні осередки Конкурсу.

5.2. Базові заклади визначаються виключно з інформаційною метою. Студенти Базових закладів не мають жодних переваг перед іншими Студентами.

5.3. В Базових закладах розміщуються інформаційні стенди з інформацією про умови та перебіг Конкурсу, а саме:

5.3.1. витяг із цього Положення;

5.3.2. конкурсні завдання;

5.3.3. інформація про граничний термін подання конкурсних робіт.

5.4. До Базових закладів відносяться:

5.4.1. Академія адвокатури України;

5.4.2. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

5.4.3. Київський міжнародний університет;

5.4.4. Київський національний економічний університет;

5.4.5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

5.4.6. Київський університет права;

5.4.7. Національний університет Державної податкової служби України;

5.4.8. Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 1. Загальні правила проведення Конкурсу

6.1. Конкурс складається з двох турів: заочного та очного. Перший (заочний) тур полягає у самостійному вирішенні Студентами конкурсних завдань першого туру, яке подається Студентами у складі Конкурсної роботи відповідно до того, як цей термін визначений нижче. Другий (очний) тур складається з кількох завдань та відбувається за особистої присутності Студентів–переможців першого туру Конкурсу.

6.2. Конкурсні завдання першого та другого турів Конкурсу розробляються юристами Фірми на основі реальних справ, які веде Фірма.

6.3. Конкурсні роботи Студентів розглядаються та оцінюються Стипендіальною комісією за бальною системою. За результатами першого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає 10 (десять) переможців, які запрошуються для участі у другому турі Конкурсу. Рішенням Стипендіальної комісії кількість переможців першого туру Конкурсу може бути збільшено або, у разі наявності значного розриву в якості поданих Конкурсних робіт, зменшено. Переможці першого туру Конкурсу запрошуються для участі у другому (очному) турі Конкурсу.

6.4. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає 3 (трьох) переможців Конкурсу, яким за кількістю набраних балів присуджуються перше, друге та третє місце та відповідні Стипендії. За рішенням Стипендіальної комісії може бути також визначено одного або декількох Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія.

6.5. Час та місце проведення урочистої церемонії нагородження визначаються Оргкомітетом.

6.6. Оргкомітет електронною поштою або телефоном повідомляє та запрошує переможців Конкурсу, Студентів, яким присуджено заохочувальні Стипендії, а також інших переможців першого туру Конкурсу, для участі у церемонії нагородження та отримання почесних дипломів.

6.7. Студента може бути дискваліфіковано за одностайним рішенням Стипендіальної комісії у випадку:

6.7.1. ненадання відомостей, зазначених у п. 7.2.2 цього Положення;

6.7.2. подання Студентом неправдивих відомостей, зазначених у п. 7.2.2 цього Положення;

6.7.3. подання для участі у Конкурсі роботи, авторство якої належить іншій особі.

 1. Порядок проведення першого туру Конкурсу

7.1. Конкурсні завдання першого туру, а також граничний термін подання Конкурсних робіт публікуються на Веб-сторінці, оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах та можуть бути видані/повідомлені Студенту на його прохання в бібліотеках Базових закладів. На Веб-сторінці також наводяться матеріали попередніх конкурсів (конкурсні завдання, запропоновані учасниками попередніх конкурсів вирішення, інформація про переможців тощо).

7.2. Для участі у першому (заочному) турі Конкурсу Студенти до 16 жовтня 2011 року (включно) подають до Оргкомітету один файл у форматі Word із назвою файлу: "ПРІЗВИЩЕ ІМ´Я ПО БАТЬКОВІ. Конкурсна робота", який повинен містити (далі разом – Конкурсна робота):

7.2.1. анкету учасника Конкурсу;

7.2.2. вирішення конкурсного завдання (далі – Вирішення);

7.2.3. фотографію Студента у електронному вигляді.

7.3. Конкурсна робота надсилається до Оргкомітету електронною поштою за адресою competition@asterslaw.com.

7.4. Вирішення повинно відповідати наступним вимогам:

7.4.1. повинно містити вичерпні відповіді на питання усіх конкурсних завдань першого туру Конкурсу;

7.4.2. основна частина Вирішення, у якій наводяться відповіді на конкурсні завдання першого туру Конкурсу, повинна містити підзаголовки, які чітко відокремлюють відповіді на окремі завдання. Рекомендується застосовувати шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5;

7.4.3. у основній частині Вирішення повинні наводитися посилання на відповідні положення нормативних актів, наукові праці тощо, які подаються у вигляді посторінкових зносок. Цитування у Вирішенні положень нормативних актів, тексту наукових праць тощо слід застосовувати лише в межах та обсязі, які є обґрунтовано необхідними для розуміння членами Стипендіальної комісії відповідного Аргументу;

7.4.4. Вирішення повинно містити перелік використаних джерел та літератури;

7.4.5. загальний обсяг Вирішення не повинен перевищувати 11 (одинадцяти) сторінок рекомендованим шрифтом, включаючи перелік використаних джерел та літератури.

7.4.6. подані Конкурсні роботи опрацьовуються Оргкомітетом, який:

 1. перевіряє Конкурсні роботи на відповідність вимогам, встановленим до Конкурсних робіт;
 2. передає Конкурсні роботи, допущені до участі у першому турі Конкурсу, на розгляд членам Стипендіальної комісії;
 3. електронною поштою повідомляє всім Студентам, які прийняли участь у першому турі Конкурсу, статистичну інформацію щодо першого туру Конкурсу (кількість поданих Конкурсних робіт, кількість робіт, допущених до участі у першому турі Конкурсу, імена осіб, чиї роботи були допущені до участі у першому турі конкурсу, імена та короткі відомості про учасників та переможців першого туру Конкурсу тощо);
 4. повідомляє Студентів–переможців першого туру Конкурсу про дату, час та місце проведення другого туру Конкурсу;
 5. веде листування з учасниками Конкурсу з інших питань, що виникають у ході Конкурсу.

7.5. Розгляд та оцінювання Конкурсних робіт проводиться Стипендіальною комісією за наступними принципами:

7.5.1. Вирішення оцінюється за бальною системою. За кожний аргумент, наведений у Вирішенні на підтримку запропонованого Студентом розв'язання Конкурсного завдання (далі - Аргумент), що відповідає нижченаведеним критеріям, присуджується один або декілька балів:

 1. Аргумент ґрунтується на нормах чинного законодавства України, діючих міжнародних договорах України, принципах права або наукових концепціях;
 2. Аргумент не спростовується та не суперечить положенням чинного законодавства і міжнародних договорів України;
 3. Аргумент знаходить підтвердження в судовій практиці або публікаціях фахівців у відповідній галузі права;
 4. Аргумент є внутрішньо несуперечливим, тобто не спростовується іншими Аргументами, викладеними у Вирішенні;
 5. Аргумент є адекватним запропонованому Студентом розв'язанню Конкурсного завдання.

7.5.2. Кількість балів, присуджуваних за Аргумент, залежить від новизни та винахідливості Аргументу, ступеня переконливості наведених на його підтримку доказів і посилань.

7.5.3. Зняття балів здійснюється за:

 1. грубі юридичні помилки, допущені у вирішенні (зокрема, посилання на нормативний акт, який втратив чинність, або міжнародний договір, який не набув чинності для України; посилання на норму, яка очевидно не стосується правовідносин, що розглядаються, тощо);
 2. велику кількість орфографічних помилок у Вирішенні;
 3. перевищення встановленого обсягу Вирішення, якщо таке перевищення не виправдано кількістю відзначених балами Аргументів.

7.5.4. Якщо за результатами оцінки Вирішення кілька Студентів отримали рівну кількість балів, для визначення переможців першого туру Конкурсу до уваги беруться загальний рівень знань кожного Студента, його професійна і наукова діяльність та досягнення.

7.6. Рішення про переможців першого туру Конкурсу ухвалюється Стипендіальною комісією протягом 2 (двох) місяців після граничного терміну подання Конкурсних робіт, зазначеного у пункті 7.2 Положення. Імена переможців першого туру Конкурсу публікуються на Веб-сторінці.

7.7. Переможці першого туру Конкурсу повідомляються про вихід до другого туру Конкурсу, а також дату, час та місце його проведення особисто електронною поштою або телефоном.

 1. Порядок проведення другого туру Конкурсу

8.1. Дата, час та місце проведення другого туру Конкурсу визначаються Оргкомітетом Конкурсу та (і) публікуються на веб-сторінці, (іі) оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах, а також (ііі) повідомляються переможцям першого туру Конкурсу в порядку, встановленому п. 7.7 Положення.

8.2. Завдання другого туру Конкурсу складаються з:

8.2.1. вирішення задачі шляхом пошуку необхідного документу (нормативно-правового акту, судового рішення або роз'яснювального листа) у комп'ютерній правовій системі "ЛІГА:ЗАКОН". Максимальна кількість балів, що можуть бути присуджені за це завдання – 25 балів;

8.2.2. відповіді на тестові запитання щодо положень чинного законодавства України. Назви нормативних актів (або окремих їх частин), відносно яких проводитиметься тестове завдання, повідомляються електронною поштою усім учасникам другого туру Конкурсу одночасно не менше ніж за 2 (два) дні до дати проведення другого туру Конкурсу. Під час вирішення тестових завдань студентам забороняється користуватися базами законодавства, Інтернетом чи будь-якими іншими допоміжними матеріалами. Максимальна кількість балів, що можуть бути присуджені за це завдання – 25 балів;

8.2.3. вирішення задачі та захисту запропонованого Студентом вирішення перед Стипендіальною комісією. Під час вирішення задачі допускається користування базами законодавства, Інтернетом, а також будь-якими матеріалами, що Студент принесе з собою. Максимальна кількість балів, що можуть бути присуджені за це завдання – 50 балів.

8.3. Завдання другого туру Конкурсу надаються Студентам – учасникам другого туру Конкурсу одночасно в день його проведення. Час виконання кожного завдання обмежений та однаковий для всіх Студентів. Склад завдань та час, що надається для виконання кожного виду завдань, визначається Стипендіальною комісією.

8.4. Виконання Студентом кожного з завдань другого туру Конкурсу оцінюється Стипендіальною комісією по кожному завданню окремо в межах максимальної кількості балів, яка може бути присуджена за відповідне завдання, зазначеної у п. 8.2 Положення.

8.5. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає переможців другого туру Конкурсу, а також Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія. Якщо кілька Студентів отримали рівну кількість балів і визначити переможців Конкурсу лише за результатами другого туру Конкурсу неможливо, для визначення переможців Конкурсу до уваги беруться результати першого туру Конкурсу, а також загальний рівень знань кожного Студента, його професійна і наукова діяльність та досягнення.

8.6. Рішення про переможців другого туру Конкурсу, а також Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія, ухвалюється Стипендіальною комісією не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення другого туру Конкурсу і оголошується учасникам Конкурсу на церемонії нагородження переможців Конкурсу.

8.7. Імена, фотографії та короткі відомості про Студентів-стипендіатів Фірми (а) публікуються на Веб-сторінці, (б) оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах, (в) публікуються у юридичних періодичних виданнях та (г) повідомляються електронною поштою всім Студентам, які взяли участь у першому турі Конкурсу.

Історії успіху

Марцин Вєржбіцкі, стажер
Марцин Вєржбіцкі, стажер

Які враження залишились у Вас від стажування?

Всі розповіді