| Asters
“Признание работы команды во всех видах банковских услуг является бесспорным”
Chambers Europe

28.04.2009

Спеціальний партнер:

Інформаційні партнери:
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керуючий партнер
Адвокатського об'єднання
"Юридична фірма "Астерс"
Дідковський О.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про Третій конкурс на здобуття іменних стипендій
Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Астерс"
для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області


Це Положення про конкурс на здобуття іменних стипендій Адвокатського об’єднання "Юридична фірма "Астерс" (далі – Фірма) для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області (далі – Конкурс) визначає мету Конкурсу, умови участі у Конкурсі та порядок його проведення, вимоги до конкурсних робіт та порядок їх оцінювання, розмір іменних стипендій та умови стажування, а також підстави для дискваліфікації учасників Конкурсу.

 1. Загальні положення

1.1. Конкурс організовується та проводиться Фірмою серед студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області, які відповідають вимогам, встановленим цим Положенням

1.2. За результатами Конкурсу, на умовах та у порядку, встановлених у цьому Положенні, визначаються переможці Конкурсу, яким присуджуються іменні стипендії Фірми (далі – Стипендії).

1.3. Метою проведення Конкурсу є:

 • стимулювання творчої та професійної ініціативи студентів і підтримка обдарованих студентів;
 • заохочення студентів до здійснення досліджень у сфері господарського права, а також правового регулювання податків і фінансів;
 • відбір талановитих студентів і запрошення їх на стажування до Фірми, з можливістю подальшого працевлаштування.

 1. Оргкомітет і стипендіальна комісія Конкурсу

2.1 До складу оргкомітету Конкурсу (далі – Оргкомітет) входять за посадою наступні посадові особи Фірми: адміністративний директор, директор з маркетингу, директор з персоналу та асистент з персоналу. Оргкомітет забезпечує проведення Конкурсу, веде листування із учасниками Конкурсу, координує роботу членів стипендіальної комісії Конкурсу (далі – Стипендіальна комісія) та виконує інші обов’язки, покладені на нього цим Положенням.

2.2 Стипендіальна комісія розглядає та оцінює конкурсні роботи та визначає переможців Конкурсу. Стипендіальна комісія складається з партнерів та юристів Фірми. До складу Стипендіальної комісії можуть бути запрошені інші фахівці з питань, включених до конкурсних завдань. Персональний склад Стипендіальної комісії затверджується наказом керуючого партнера Фірми і публікується на веб-сторінці Фірми (далі – Веб-сторінка).

 1. Вимоги до учасників Конкурсу

3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Києва та Київської області за спеціальностями "правознавство" та "міжнародне право" за будь-якою формою навчання (очна, заочна, вечірня тощо) (далі – Студенти). Студент може взяти участь у Конкурсі незалежно від рівня академічної успішності, наявності рекомендацій деканату, вченої ради, кафедр, отримання державних або інших видів стипендій, заохочень, рівня доходів тощо.

3.2. З метою забезпечення об’єктивності проведення Конкурсу до участі у Конкурсі не допускаються Студенти, які перебувають у трудових відносинах із Фірмою або у родинних стосунках (син/дочка, брат/сестра, чоловік/дружина, двоюрідний брат/двоюрідна сестра, племінник/племінниця) зі співробітниками Фірми.

3.3. Кількість Студентів-учасників Конкурсу не обмежується.

 1. Стипендії та стажування

4.1. Розмір щомісячної Стипендії визначається Фірмою таким чином, щоб розмір чистої виплати після сплати податку з доходів фізичних осіб та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, був не меншим за:

 • для Студента, який посів перше місце - 1500 гривень;
 • для Студента, який посів друге місце - 1000 гривень;
 • для Студента, який посів третє місце - 500 гривень;
 • для Студента(-ів), якому(им) призначено заохочувальну Стипендію - 300 гривень.

4.2. Стипендії призначаються строком на 6 (шість) місяців і виплачуються щомісячно в строки, встановлені наказом керуючого партнера Фірми.

4.3. Студенти-стипендіати зобов’язані перед першою виплатою Стипендії надати до бухгалтерії Фірми копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, відомості про постійне місце проживання, а також інші відомості, необхідні для правильної та своєчасної сплати податковим агентом податків.

4.4. Студентам, які отримали Стипендії, надається можливість проходження стажування у Фірмі у вільний від навчання час.

 1. Базові навчальні заклади

5.1. 5.1. З метою сприяння поширенню інформації про Конкурс серед Студентів організаторами Конкурсу визначаються базові навчальні заклади (далі – Базові заклади), у яких створюються інформаційні осередки Конкурсу.

5.2. Базові заклади визначаються виключно з інформаційною метою. Студенти Базових закладів не мають жодних переваг перед іншими Студентами.

5.3. 5.3. В Базових закладах розміщуються інформаційні стенди з інформацією про умови та перебіг Конкурсу, а саме:

 • 5.3.1. витяг із цього Положення;
 • 5.3.2. конкурсні завдання;
 • 5.3.3. інформація про граничний термін подання конкурсних робіт.
 • 5.4. До Базових закладів відносяться:

  5.4.1. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення міжнародного права;

  5.4.2. Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом;

  5.4.3. Київський міжнародний університет, юридичний факультет;

  5.4.4. Київський національний економічний університет, юридичний факультет;

  5.4.5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет;

  5.4.6. Київський університет права;

  5.4.7. Національний університет Державної податкової служби України, юридичний факультет; та

  5.4.8. Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет правничих наук.

  1. Загальні правила проведення Конкурсу

  6.1. Конкурс складається з двох турів: заочного та очного. Перший (заочний) тур полягає у самостійному вирішенні Студентами конкурсних завдань першого туру, яке подається Студентами у складі Конкурсної роботи відповідно до того, як цей термін визначений нижче. Другий (очний) тур складається з кількох завдань та відбувається за особистої присутності Студентів–переможців першого туру Конкурсу.

  6.2. Конкурсні завдання першого та другого турів Конкурсу розробляються юристами Фірми на основі реальних справ, які веде Фірма.

  6.3. Конкурсні роботи Студентів розглядаються та оцінюються Стипендіальною комісією за бальною системою. За результатами першого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає 10 (десять) переможців, які запрошуються для участі у другому турі Конкурсу. Рішенням Стипендіальної комісії кількість переможців першого туру Конкурсу може бути збільшено або, у разі наявності значного розриву в якості поданих Конкурсних робіт, зменшено. Переможці першого туру Конкурсу запрошуються для участі у другому (очному) турі Конкурсу.

  6.4. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає 3 (трьох) переможців Конкурсу, яким за кількістю набраних балів присуджуються перше, друге та третє місце та відповідні Стипендії. За рішенням Стипендіальної комісії може бути також визначено одного або декількох Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія.

  6.5. Нагородження переможців Конкурсу та осіб, яких Стипендіальна комісія визнає гідними окремої відзнаки, проводиться в урочистій обстановці. Час та місце проведення церемонії нагородження визначаються Оргкомітетом.

  6.6. Оргкомітет електронною поштою або телефоном повідомляє та запрошує переможців Конкурсу та Студентів, яким присуджено заохочувальні Стипендії, а також переможців першого туру Конкурсу та Студентів, яких Стипендіальна комісія визнає гідними окремої відзнаки, для участі у церемонії нагородження та отримання почесних дипломів.

  6.7. Студента може бути дискваліфіковано за одностайним рішенням Стипендіальної комісії у випадку:

 • 6.7.1. ненадання відомостей, зазначених у п. 7.2.2 цього Положення;
 • 6.7.2. подання Студентом неправдивих відомостей, зазначених у п. 7.2.2 цього Положення;
 • 6.7.3. подання для участі у Конкурсі роботи, авторство якої належить іншій особі.
  1. Порядок проведення першого туру Конкурсу

  7.1. Конкурсні завдання першого туру, а також граничний термін подання Конкурсних робіт публікуються на Веб-сторінці, оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах та можуть бути видані/повідомлені Студенту на його прохання в бібліотеках Базових закладів. На Веб-сторінці також наводяться матеріали попередніх конкурсів (конкурсні завдання, запропоновані учасниками попередніх конкурсів вирішення, інформація про переможців тощо).

  7.2. Для участі у першому (заочному) турі Конкурсу Студенти до 30 вересня 2009 року (включно) подають до Оргкомітету один файл у форматі Word, який повинен містити (далі разом – Конкурсна робота):

  7.2.1. виконане Студентом вирішення конкурсного завдання (далі – Вирішення);

  7.2.2. інформацію про Студента із назвою файлу: "ПРІЗВИЩЕ ІМ´Я. Конкурсна робота" та такими даними:

  1. прізвище, ім'я та по батькові Студента;
  2. навчальний заклад, факультет, курс, група та спеціалізація (за наявності) Студента;
  3. адреса, номери домашнього та мобільного (за наявності) телефонів Студента;
  4. адреса електронної пошти Студента, за якою слід надсилати всі повідомлення щодо Конкурсу. У разі відсутності у Студента власної електронної поштової скриньки необхідно вказувати будь-яку іншу адресу електронної пошти, за якою Студент зможе отримувати повідомлення щодо Конкурсу;
  5. теми курсових та дипломної (за наявності) робіт Студента, перелік опублікованих статей (за наявності) із зазначенням назв та видань, у яких вони публікувалися, теми доповідей Студента на науково-практичних конференціях (якщо Студент брав участь у таких конференціях) та інші відомості, які свідчать про виявлену Студентом професійну та наукову активність (стажування, роботу за фахом, участь у конкурсах з правової тематики тощо);
  6. фотографія Студента у електронному вигляді;

  7.2.3. перелік усіх прослуханих Студентом академічних курсів та отриманих оцінок.

  До Конкурсної роботи бажано додавати фотографію Студента у електронному вигляді.

  7.3. Конкурсна робота надсилається до Оргкомітету електронною поштою за адресою competition@asterslaw.com.

  7.4. Вирішення повинно відповідати наступним вимогам:

  7.4.1. повинно містити вичерпні відповіді на питання усіх конкурсних завдань першого туру Конкурсу;

  7.4.2. основна частина Вирішення, у якій наводяться відповіді на конкурсні завдання першого туру Конкурсу, повинна містити підзаголовки, які чітко відокремлюють відповіді на окремі завдання. Рекомендується застосовувати шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів.

  7.4.3. у основній частині Вирішення повинні наводитися посилання на відповідні положення нормативних актів, наукові праці тощо, які подаються у вигляді посторінкових зносок. Цитування у Вирішенні положень нормативних актів, тексту наукових праць тощо слід застосовувати лише в межах та обсязі, які є обґрунтовано необхідними для розуміння членами Стипендіальної комісії відповідного Аргументу;

  7.4.4. Вирішення повинно містити перелік використаних джерел та літератури;

  7.4.5. загальний обсяг Вирішення не повинен перевищувати 8 (восьми) сторінок рекомендованим шрифтом.

  7.4.6. подані Конкурсні роботи опрацьовуються Оргкомітетом, який:

  • перевіряє Конкурсні роботи на відповідність вимогам, встановленим до Конкурсних робіт;
  • передає Конкурсні роботи, допущені до участі у першому турі Конкурсу, на розгляд членам Стипендіальної комісії;
  • електронною поштою повідомляє всім Студентам, які прийняли участь у першому турі Конкурсу, статистичну інформацію щодо першого туру Конкурсу (кількість поданих Конкурсних робіт, кількість робіт, допущених до участі у першому турі Конкурсу, імена та короткі відомості про учасників та переможців першого туру Конкурсу тощо);
  • повідомляє Студентів–переможців першого туру Конкурсу про дату, час та місце проведення другого туру Конкурсу;
  • веде листування з учасниками Конкурсу з інших питань, що виникають у ході Конкурсу.

  7.5.1. Розгляд та оцінювання Конкурсних робіт проводиться Стипендіальною комісією за наступними принципами:

  7.6.1. Вирішення оцінюється за бальною системою. За кожний аргумент, наведений у Вирішенні на підтримку запропонованого Студентом розв’язання Конкурсного завдання (далі – Аргумент), що відповідає нижченаведеним критеріям, присуджується один або декілька балів:

  1. Аргумент ґрунтується на нормах чинного законодавства України, діючих міжнародних договорах України, принципах права або наукових концепціях;
  2. Аргумент не спростовується та не суперечить положенням чинного законодавства і міжнародних договорів України;
  3. Аргумент знаходить підтвердження в судовій практиці або публікаціях фахівців у відповідній галузі права;
  4. Аргумент є внутрішньо несуперечливим, тобто не спростовується іншими Аргументами, викладеними у Вирішенні;
  5. Аргумент є адекватним запропонованому Студентом розв’язанню Конкурсного завдання.

  7.5.2. Кількість балів, присуджуваних за Аргумент, залежить від новизни та винахідливості Аргументу, ступеня переконливості наведених на його підтримку доказів і посилань.

  7.5.3. Зняття балів здійснюється за:

  1. грубі юридичні помилки, допущені у вирішенні (зокрема, посилання на нормативний акт, який втратив чинність, або міжнародний договір, який не набув чинності для України; посилання на норму, яка очевидно не стосується правовідносин, що розглядаються, тощо);
  2. велику кількість орфографічних помилок у Вирішенні;
  3. перевищення встановленого обсягу Вирішення, якщо таке перевищення не виправдано кількістю відзначених балами Аргументів.

  7.5.4. Якщо за результатами оцінки Вирішення кілька Студентів отримали рівну кількість балів, для визначення переможців першого туру Конкурсу до уваги беруться загальний рівень знань кожного Студента, його професійна і наукова діяльність та досягнення.

  7.6. Рішення про переможців першого туру Конкурсу ухвалюється Стипендіальною комісією протягом 2 (двох) місяців після граничного терміну подання Конкурсних робіт, зазначеного у пункті 7.2 Положення. Імена переможців першого туру Конкурсу публікуються на Веб-сторінці.

  7.7. Переможці першого туру Конкурсу повідомляються про вихід до другого туру Конкурсу, а також дату, час та місце його проведення особисто електронною поштою або телефоном.

  1. Порядок проведення другого туру Конкурсу

  8.1. Дата, час та місце проведення другого туру Конкурсу визначаються Оргкомітетом Конкурсу та (і) публікуються на Веб-сторінці, (іі) оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах, а також (ііі) повідомляються переможцям першого туру Конкурсу в порядку, встановленому п. 7.7 Положення.

  8.2. Завдання другого туру Конкурсу складаються з:

  1. вирішення задачі та захисту запропонованого Студентом вирішення перед Стипендіальною комісією. Під час вирішення задачі допускається користування базами законодавства, Інтернетом, а також будь-якими матеріалами, які Студент принесе з собою. Максимальна кількість балів, що можуть бути присуджені за це завдання – 50 балів;
  2. вирішення задачі шляхом пошуку необхідного документу (нормативно-правового акту, судового рішення або роз’яснювального листа) у комп’ютерній правовій системі "ЛІГА:ЗАКОН". Максимальна кількість балів, які можуть бути присуджені за це завдання – 25 балів;
  3. відповіді на тестові запитання щодо положень чинного законодавства України. Назви нормативних актів (або окремих їх частин), відносно яких проводитиметься тестове завдання, повідомляються електронною поштою усім учасникам другого туру Конкурсу одночасно не менше ніж за 2 (два) дні до дати проведення другого туру Конкурсу. Максимальна кількість балів, які можуть бути присуджені за це завдання – 25 балів.

  8.3. Завдання другого туру Конкурсу надаються Студентам – учасникам другого туру Конкурсу одночасно в день його проведення. Час виконання кожного завдання обмежений та однаковий для всіх Студентів. Склад завдань та час, що надається для виконання кожного виду завдань, визначається Стипендіальною комісією.

  8.4. Виконання Студентом кожного з завдань другого туру Конкурсу оцінюється Стипендіальною комісією по кожному завданню окремо в межах максимальної кількості балів, яка може бути присуджена за відповідне завдання, зазначеної у п. 8.2 Положення.

  8.5. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає переможців другого туру Конкурсу, а також Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія. Якщо кілька Студентів отримали рівну кількість балів і визначити переможців Конкурсу лише за результатами другого туру Конкурсу неможливо, для визначення переможців Конкурсу до уваги беруться результати першого туру Конкурсу, а також загальний рівень знань кожного Студента, його професійна і наукова діяльність та досягнення.

  8.6. Рішення про переможців другого туру Конкурсу, а також Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія, ухвалюється Стипендіальною комісією не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення другого туру Конкурсу і оголошується учасникам Конкурсу на церемонії нагородження переможців Конкурсу.

  8.7. Імена, фотографії та короткі відомості про Студентів-стипендіатів Фірми (а) публікуються на Веб-сторінці, (б) оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах, (в) публікуються у юридичних періодичних виданнях та (г) повідомляються всім Студентам, які прийняли участь у першому турі Конкурсу, електронною поштою.

  Истории успеха

  Марцин Вержбицки, стажер
  Марцин Вержбицки, стажер

  Какие впечатления произвела на Вас стажировка?

  Все истории