| Asters
“Признание работы команды во всех видах банковских услуг является бесспорным”
Chambers Europe

Затверджено:

Керуючий партнер
Юридичної фірми
"Шевченко Дідковський і Партнери"
Шевченко Ігор Анатолійович

Погоджено:


Виконавчий директор
Асоціації правників України
Нікітіна Ірина Олегівна

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на здобуття іменних стипендій
юридичної фірми "Шевченко Дідковський і Партнери"
для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області


Це Положення про конкурс на здобуття іменних стипендій Юридичної фірми "Шевченко, Дідковський і Партнери" (далі - Фірма) для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області (далі - Конкурс) визначає мету Конкурсу, умови участі у Конкурсі та порядок його проведення, вимоги до конкурсних робіт та порядок їх оцінювання, розмір іменних стипендій та умови стажування, а також підстави для дискваліфікації учасників Конкурсу.

 1. Загальні положення

1.1. Конкурс організовується та проводиться спільно Асоціацією правників України (далі - Асоціація правників) та Фірмою серед студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області, які відповідають вимогам, встановленим цим Положенням.

1.2. За результатами Конкурсу, на умовах та у порядку, встановлених у цьому Положенні, визначаються переможці Конкурсу, яким присуджуються іменні стипендії Фірми (далі - Стипендії).

1.3. Інформаційне супроводження Конкурсу забезпечують Українська мережа ділової інформації "ЛІГАБізнесІнформ" і газета "Юридична практика".

1.4. Метою проведення Конкурсу є:

 • стимулювання творчої і професійної ініціативи студентів та підтримка обдарованих студентів;
 • заохочення студентів до здійснення досліджень у сфері господарського права, а також правового регулювання податків і фінансів;
 • відбір талановитих студентів і запрошення їх на стажування до Фірми, з можливістю подальшого працевлаштування.

 1. Оргкомітет та стипендіальна комісія Конкурсу

2.1. Функції оргкомітету Конкурсу (далі - Оргкомітет) виконує Асоціація правників. Оргкомітет забезпечує проведення Конкурсу, веде листування із учасниками Конкурсу, координує роботу членів стипендіальної комісії Конкурсу (далі - Стипендіальна комісія) та виконує інші обов'язки, покладені на нього цим Положенням.

2.2 Стипендіальна комісія розглядає та оцінює конкурсні роботи та визначає переможців Конкурсу. Стипендіальна комісія складається з партнерів та юристів Фірми. До складу Стипендіальної комісії можуть бути запрошені інші фахівці з питань, включених до конкурсних завдань. Персональний склад Стипендіальної комісії затверджується наказом керуючого партнера Фірми за погодженням з Асоціацією правників та публікується на веб-сторінці Фірми (http://www.shevdid.com) та веб-сторінці Асоціації правників (http://www.uba.kiev.ua) (далі - Веб-сторінки).

 1. Вимоги до учасників Конкурсу

3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Києва та Київської області за спеціальностями "правознавство" та "міжнародне право" за будь-якою формою навчання (очна, заочна, вечірня тощо) (далі - Студенти). Студент може взяти участь у Конкурсі незалежно від рівня академічної успішності, наявності рекомендацій деканату, учбової ради, кафедр, отримання державних або інших видів стипендій, заохочень, рівня доходів тощо.

3.2. З метою забезпечення об'єктивності проведення Конкурсу, до участі у Конкурсі не допускаються Студенти, які перебувають у трудових відносинах із Фірмою або у родинних стосунках (син, дочка, брат, двоюрідний брат, сестра, двоюрідна сестра, племінник, племінниця) із співробітниками Фірми.

3.3. Кількість Студентів-учасників Конкурсу не обмежується.

 1. Стипендії та стажування

4.1. Розмір щомісячної Стипендії визначається Фірмою таким чином, щоб розмір чистої виплати після сплати податку з доходів фізичних осіб та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, був не меншим за:

 • для Студента, який посів перше місце - 500 гривень;
 • для Студента, який посів друге місце - 400 гривень;
 • для Студента, який посів третє місце - 300 гривень;
 • для Студента(-ів), якому(им) призначено заохочувальну Стипендію - 200 гривень.

4.2. Стипендії призначаються строком на 6 (шість) місяців і виплачуються щомісячно в строки, встановлені наказом керуючого партнера Фірми.

4.3. Студенти-стипендіати зобов'язані перед першою виплатою Стипендії надати до бухгалтерії Фірми копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, відомості про постійне місце проживання, а також інші відомості, необхідні для правильної та своєчасної сплати податків.

4.4. Студентам, які отримали Стипендії, може бути надано можливість проходження стажування у Фірмі у вільний від навчання час.

4.5. Відбір Студентів-стипендіатів для проходження стажування здійснюється Фірмою за результатами співбесіди. Добре володіння англійською мовою є обов'язковою умовою для проходження Студентом-стипендіатом стажування у Фірмі.

 1. Базові навчальні заклади

5.1. З метою сприяння поширенню інформації про Конкурс серед Студентів організаторами Конкурсу визначаються базові навчальні заклади (далі - Базові заклади), у яких створюються інформаційні осередки Конкурсу.

5.2. Базові заклади визначаються виключно з інформаційною метою. Студенти Базових закладів не мають жодних переваг перед іншими Студентами.

5.3. В Базових закладах розміщуються інформаційні стенди з поточною інформацією про перебіг Конкурсу. У читальних залах бібліотек Базових закладів Студентам на їх прохання можуть бути надані (а) це Положення; (б) конкурсні завдання; (в) інформація про граничний термін подання конкурсних робіт; (г) інформація про переможців Конкурсу.

5.4. До Базових закладів відносяться:

5.4.1. Академія Державної податкової служби України, юридичний факультет;

5.4.2. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення міжнародного права;

5.4.3. Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом;

5.4.4. Київський міжнародний університет, юридичний факультет;

5.4.5. Київський національний економічний університет, юридичний факультет;

5.4.6. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет;

5.4.7. Київський університет права; та

5.4.8. Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет правничих наук.

5.5. Перелік Базових закладів може бути доповнений або змінений Фірмою за погодженням з Асоціацією правників.

 1. Загальні правила проведення Конкурсу

6.1. Конкурс складається з двох турів: заочного та очного. Перший (заочний) тур полягає у самостійному вирішенні Студентами конкурсних завдань першого туру, яке подається Студентами у складі Конкурсної роботи (як цей термін визначений нижче). Другий (очний) тур складається з кількох завдань та відбувається за особистої присутності Студентів-переможців першого туру Конкурсу.

6.2. Конкурсні завдання першого та другого туру Конкурсу розробляються партнерами і юристами Фірми на основі реальних справ, які веде Фірма.

6.3. Конкурсні роботи Студентів розглядаються та оцінюються Стипендіальною комісією за бальною системою. За результатами першого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає 10 (десять) переможців, які запрошуються для участі у другому турі Конкурсу. Рішенням Стипендіальної комісії кількість переможців першого туру Конкурсу може бути збільшено або, у разі наявності значного розриву в якості поданих Конкурсних робіт, зменшено. Переможці першого туру Конкурсу запрошуються для участі у другому (очному) турі Конкурсу.

6.4. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає 3 (трьох) переможців Конкурсу, яким за кількістю набраних балів присуджуються перше, друге та третє місце та відповідні Стипендії. За рішенням Стипендіальної комісії може бути також визначено одного або декількох Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія.

6.5. Нагородження переможців Конкурсу та осіб, яких Стипендіальна комісія визнає гідними окремої відзнаки, проводиться в урочистій обстановці. Час та місце проведення церемонії нагородження визначаються Оргкомітетом.

6.6. Оргкомітет електронною поштою або телефоном повідомляє та запрошує переможців Конкурсу та Студентів, яким присуджено заохочувальні Стипендії, а також переможців першого туру Конкурсу та Студентів, яких Стипендіальна комісія визнає гідними окремої відзнаки, для участі у церемонії нагородження та отримання почесних дипломів.

6.7. Студента може бути дискваліфіковано за одностайним рішенням Стипендіальної комісії у випадку:

 1. ненадання відомостей, зазначених у п. 7.2.2 цього Положення;
 2. подання Студентом неправдивих відомостей, зазначених у п. 7.2.2 цього Положення;
 3. подання для участі у Конкурсі роботи, авторство якої належить іншій особі.

 1. Порядок проведення першого туру Конкурсу

7.1. Конкурсні завдання першого туру, а також граничний термін подання Конкурсних робіт публікуються на Веб-сторінках, оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах та можуть бути видані/повідомлені Студенту на його прохання в бібліотеках Базових закладів.

7.2. Для участі у першому (заочному) турі Конкурсу Студенти до 10 лютого 2005 року (включно) подають до Оргкомітету наступні документи (далі разом - Конкурсна робота):

7.2.1. виконане Студентом вирішення конкурсного завдання (далі - Вирішення);

7.2.2. супровідний лист, в якому зазначаються:

 1. прізвище, ім'я та по батькові Студента;
 2. навчальний заклад, факультет, курс, група та спеціалізація (за наявності) Студента;
 3. адреса, домашній та мобільний (за наявності) телефони Студента;
 4. адреса електронної пошти Студента, за якою слід надсилати всі повідомлення щодо Конкурсу. У разі відсутності у Студента власної електронної поштової скриньки необхідно вказувати будь-яку іншу адресу електронної пошти, за якою Студент зможе отримувати повідомлення щодо Конкурсу;
 5. теми курсових та дипломної (за наявності) робіт Студента, перелік опублікованих статей (за наявності) з зазначенням назв та видань, у яких вони публікувалися, теми доповідей Студента на науково-практичних конференціях (якщо Студент брав участь у таких конференціях) та інші відомості, які свідчать про виявлену Студентом професійну та наукову активність (стажування, роботу за фахом, участь у конкурсах з правової тематики тощо);

7.2.3. складену Студентом у довільній формі у текстовому форматі (бажано у форматі "rtf") виписку із залікової книжки з переліком усіх прослуханих академічних курсів та отриманих оцінок.

До Конкурсної роботи бажано додавати фотографію Студента у електронному або роздрукованому вигляді.

7.3. Конкурсна робота надсилається до Оргкомітету електронною поштою (бажано у форматі "rtf") за адресою konkurs@uba.kiev.ua або надсилається поштою чи подається особисто в роздрукованому вигляді за адресою Фірми: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А, Юридична фірма "Шевченко, Дідковський і Партнери", з поміткою "стипендіальний конкурс" на конверті. У разі подання Конкурсної роботи у роздрукованому вигляді, вона подається в 3 (трьох) екземплярах, з додаванням дискети із електронною версією усіх документів, що складають Конкурсну роботу (бажано у форматі "rtf").

7.4. Вирішення повинно відповідати наступним вимогам:

7.4.1. У Вирішенні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові Студента, його навчальний заклад, факультет, курс, група, адреса електронної пошти та контактний телефон. Зазначені дані повинні вміщуватись на титульній сторінці Вирішення таким чином, щоб їх можна було легко прочитати не відкриваючи Вирішення.

7.4.2. Вирішення повинно містити вичерпні відповіді на питання усіх конкурсних завдань першого туру Конкурсу.

7.4.3. Основна частина Вирішення, у якій наводяться відповіді на конкурсні завдання першого туру Конкурсу, повинна містити підзаголовки, які чітко відокремлюють відповіді на окремі завдання. Текст повинен бути викладений на сторінках формату А 4 з розумними (бажано 2-2,5 см) відступами полів та полуторним міжрядковим інтервалом. Рекомендується застосовувати шрифт Times New Roman розміром 12 пунктів. Незалежно від обраного Студентом шрифту, його розмір не повинен бути меншим за 11 пунктів та більшим за 13 пунктів.

7.4.4. У основній частині Вирішення повинні наводитися посилання на відповідні положення нормативних актів, наукові праці тощо, які подаються у вигляді посторінкових зносок. Цитування у Вирішенні положень нормативних актів, тексту наукових праць тощо слід застосовувати лише в межах та обсязі, які є обґрунтовано необхідними для розуміння членами Стипендіальної комісії відповідного Аргументу.

7.4.5. Вирішення повинно містити перелік використаних джерел та літератури.

7.4.6. Загальний обсяг Вирішення, без врахування титульної сторінки, змісту та переліку джерел, використаних матеріалів та літератури не повинен перевищувати 15 (п'ятнадцяти) сторінок.

7.4.7. При поданні Конкурсної роботи у роздрукованому вигляді, сторінки Вирішення повинні бути скріплені між собою степлером або іншими засобами (але не канцелярськими скріпками, кліпами та іншими засобами, що не забезпечують надійного скріплення).

7.5. Подані Конкурсні роботи обробляються Оргкомітетом, який:

 • перевіряє Конкурсні роботи на відповідність вимогам, встановленим до Конкурсних робіт;
 • передає Конкурсні роботи, допущені до участі у першому турі Конкурсу, на розгляд членам Стипендіальної комісії;
 • електронною поштою повідомляє всім Студентам, які прийняли участь у першому турі Конкурсу, статистичну інформацію щодо першого туру Конкурсу (кількість поданих Конкурсних робіт, кількість робіт, допущених до участі у першому турі Конкурсу, імена та короткі відомості про учасників та переможців першого туру Конкурсу тощо);
 • повідомляє Студентів-переможців першого туру Конкурсу про дату, час та місце проведення другого туру Конкурсу;
 • веде листування з учасниками Конкурсу з інших питань, що виникають у ході Конкурсу.

7.6. Розгляд та оцінювання Конкурсних робіт проводиться Стипендіальною комісією за наступними принципами:

7.6.1. Вирішення оцінюється за бальною системою. За кожний аргумент, наведений у Вирішенні на підтримку запропонованого Студентом розв'язання Конкурсного завдання (далі - Аргумент), що відповідає нижченаведеним критеріям, присуджується один або декілька балів:

 1. Аргумент ґрунтується на нормах чинного законодавства України, діючих міжнародних договорах України, принципах права або наукових концепціях;
 2. Аргумент не спростовується та не суперечить положенням чинного законодавства і міжнародних договорів України;
 3. Аргумент знаходить підтвердження в судовій практиці або публікаціях фахівців у відповідній галузі права;
 4. Аргумент є внутрішньо несуперечливим, тобто не спростовується іншими Аргументами, викладеними у Вирішенні;
 5. Аргумент є адекватним запропонованому Студентом розв'язанню Конкурсного завдання.

7.6.2. Кількість балів, присуджуваних за Аргумент, залежить від новизни та винахідливості Аргументу, ступеня переконливості наведених на його підтримку доказів і посилань.

7.6.3. Зняття балів здійснюється за:

 1. грубі юридичні помилки, допущені у вирішенні (зокрема посилання на нормативний акт, який втратив чинність, або міжнародний договір, який не набув чинності для України; посилання на норму, яка очевидно не стосується правовідносин, що розглядаються, тощо);
 2. велику кількість орфографічних помилок у Вирішенні;
 3. значне перевищення встановленого обсягу Вирішення, якщо таке перевищення не виправдано кількістю відзначених балами Аргументів.

7.6.4. Якщо за результатами оцінки Вирішення кілька Студентів отримали рівну кількість балів, для визначення переможців першого туру Конкурсу до уваги беруться загальний рівень знань кожного Студента, його професійна і наукова діяльність та досягнення.

7.7. Рішення про переможців першого туру Конкурсу ухвалюється Стипендіальною комісією протягом 2 (двох) місяців після граничного терміну подання Конкурсних робіт, зазначеного у пункті 7.2 Положення. Імена переможців першого туру Конкурсу публікуються на Веб-сторінках, оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах та можуть бути повідомлені Студенту на його прохання в бібліотеках Базових закладів. Переможці першого туру Конкурсу повідомляються про вихід до другого туру Конкурсу, а також дату, час та місце його проведення особисто електронною поштою або телефоном.

 1. Порядок проведення другого туру Конкурсу

8.1. Дата, час та місце проведення другого туру Конкурсу визначаються Оргкомітетом Конкурсу за погодженням з мережею ділової інформації "ЛігаБізнесІнформ" та (і) публікуються на Веб-сторінках, (іі) оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах, а також (ііі) повідомляються переможцям першого туру Конкурсу в порядку, встановленому п. 7.7 Положення.

8.2. Завдання другого туру Конкурсу складаються з:

 1. вирішення задачі та захисту запропонованого Студентом вирішення перед Стипендіальною комісією. Під час вирішення задачі допускається користування базами законодавства, Інтернетом, а також будь-якими матеріалами, які Студент принесе з собою. Максимальна кількість балів, що можуть бути присуджені за це завдання - 50 балів;
 2. вирішення задачі шляхом пошуку необхідного документу (нормативно-правового акту, судового рішення або роз'яснювального листа) у комп'ютерній правовій системі "ЛІГА:ЗАКОН". Максимальна кількість балів, які можуть бути присуджені за це завдання - 30 балів;
 3. відповіді на запитання щодо положень чинного законодавства України. Назви нормативних актів (або окремих їх частин), відносно яких проводитиметься тестове завдання, повідомляються електронною поштою усім учасникам другого туру Конкурсу одночасно не менше ніж за 2 (два) дні до дати проведення другого туру Конкурсу. Максимальна кількість балів, які можуть бути присуджені за це завдання - 20 балів.

8.3. Завдання другого туру Конкурсу надаються Студентам - учасникам другого туру Конкурсу одночасно в день його проведення. Час виконання кожного завдання обмежений та однаковий для всіх Студентів. Склад завдань та час, що надається для виконання кожного виду завдань, визначається Стипендіальною комісією.

8.4. Виконання Студентом кожного з завдань другого туру Конкурсу оцінюється Стипендіальною комісією по кожному завданню окремо в межах максимальної кількості балів, яка може бути присуджена за відповідне завдання, зазначеної у п. 8.2 Положення.

8.5. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає переможців другого туру Конкурсу, а також Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія. Якщо кілька Студентів отримали рівну кількість балів і визначити переможців Конкурсу лише за результатами другого туру Конкурсу неможливо, для визначення переможців Конкурсу до уваги беруться результати першого туру Конкурсу, а також загальний рівень знань кожного Студента, його професійна і наукова діяльність та досягнення.

8.6. Рішення про переможців другого туру Конкурсу, а також Студентів, яким призначається заохочувальна Стипендія, ухвалюється Стипендіальною комісією не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення другого туру Конкурсу і оголошується учасникам Конкурсу на церемонії нагородження переможців Конкурсу.

8.7. Імена, фотографії та короткі відомості про Студентів-стипендіатів Фірми (а) публікуються на Веб-сторінках, (б) оголошуються на інформаційних стендах у Базових закладах, (в) публікуються у юридичних періодичних виданнях та (г) повідомляються всім Студентам, які прийняли участь у першому турі Конкурсу, електронною поштою.