“The team’s prominence in all types of banking mandates is unquestionable.”
Chambers Europe

Regulation

03.09.2013

ПОЛОЖЕННЯ
про Сьомий конкурс на здобуття іменних стипендій
юридичної фірми "Астерс" "Астерс"
для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів


Положення про конкурс на здобуття іменних стипендій юридичної фірми "Астерс" (далі Фірма) для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів (далі Положення) визначає мету проведення конкурсу, умови участі у конкурсі, порядок його проведення, вимоги до конкурсних робіт, порядок їх оцінювання, розмір іменних стипендій, умови стажування, а також підстави для дискваліфікації учасників.

  1. 1. Загальні положення

1.1. Конкурс проводиться Фірмою серед студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів (далі – Студенти або Студент).

1.2. Згідно з умовами та порядком проведення конкурсу (п.п. 6, 7 цього Положення), визначаються переможці конкурсу, яким присуджуються іменні стипендії Фірми (далі – Стипендія).

1.3. Метою проведення Конкурсу є:

1.3.1. стимулювання творчої та професійної ініціативи Студентів і підтримка обдарованої молоді;

1.3.2. відбір талановитих Студентів і запрошення їх на стажування до Фірми з можливістю подальшого працевлаштування..

  1. 2. Cтипендіальна комісія і організаційний комітет конкурсу

2.1 Стипендіальна комісія складається, як правило, з юристів Фірми.

2.2 Стипендіальна комісія готує завдання для першого та другого турів конкурсу, розглядає і оцінює конкурсні роботи, визначає фіналістів першого туру конкурсу, оцінює вирішення завдань другого туру та визначає переможців конкурсу.

2.3 Організаційний комітет у складі представників відділів персоналу та маркетингу:

2.3.1. забезпечує проведення інформаційної кампанії конкурсу;;

2.3.2. перевіряє конкурсні роботи на відповідність вимогам, встановленим цим Положенням;

2.3.3. передає конкурсні роботи на розгляд стипендіальної комісії;

2.3.4. здійснює комунікації з учасниками конкурсу.

  1. 3. Вимоги до Учасників Конкурсу

3.1. Брати участь у конкурсі можуть Студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Києва та Київської області за спеціальностями "правознавство" або "міжнародне право" будь-якої форми навчання: очна, заочна, вечірня тощо.

3.2. Студент може взяти участь у конкурсі незалежно від рівня академічної успішності, наявності рекомендацій деканату, вченої ради, кафедр, отримання державних або інших видів стипендій, заохочень, рівня доходів тощо.

3.3. З метою забезпечення об'єктивності проведення конкурсу до участі у ньому не допускаються Студенти, які перебувають у трудових відносинах із Фірмою.

3.4. Студенти, які перебувають у родинних стосунках зі працівниками Фірми (син/дочка, брат/сестра, чоловік/дружина, двоюрідний брат/двоюрідна сестра, племінник/племінниця), можуть брати участь у конкурсі, але результати їх оцінювання не враховуються під час відбору фіналістів, а також при визначенні переможців конкурсу.

3.5. Учасниками конкурсу можуть бути Студенти, які брали участь у попередніх стипендіальних конкурсах Фірми, окрім тих, які пройшли стажування у Фірмі.

3.6. Кількість учасників конкурсу не обмежується.

  1. 4. Стипендія та стажування

4.1. Стипендії призначаються на строк 6 місяців.

4.2. Розмір Стипендії визначається залежно від місця, яке посів відповідний переможець:

4.2.1. І місце – 2 000 гривень;

4.2.2. ІІ місце – 1 500 гривень;

4.2.3. ІІІ місце – 1 000 гривень.

4.3. Окрім отримання щомісячної Стипендії, переможцям конкурсу надається можливість проходження стажування у Фірмі у вільний від навчання час. Строк стажування визначається індивідуально.

4.4. Учасникам, які перебувають у родинних стосунках з працівниками Фірми, надається можливість проходження стажування у Фірмі, якщо кількість балів, набраних ними у другому турі конкурсу, буде не меншою за кількість балів, отриману переможцем конкурсу, який посів третє місце.

4.5. Учасники, які перебувають у родинних стосунках з працівниками Фірми, не мають права на отримання Стипендії.

  1. 5. Загальні правила проведення конкурсу

5.1. Конкурс складається з двох турів:

5.1.1. Перший (заочний) тур полягає у самостійному вирішенні Студентами конкурсного завдання. Порядок проведення першого туру конкурсу описано у п. 7 цього Положення.

5.1.2. Другий (очний) тур складається з вирішення кількох завдань та відбувається за особистої присутності фіналістів першого туру конкурсу. Порядок проведення другого туру конкурсу описано у п. 7 цього Положення.

5.2. Конкурсні роботи Студентів розглядаються та оцінюються стипендіальною комісією за бальною системою. За результатами першого туру конкурсу стипендіальна комісія визначає 10 фіналістів, які запрошуються для участі у другому турі конкурсу. Рішенням стипендіальної комісії кількість фіналістів може бути збільшена або, у разі наявності значного розриву в якості поданих конкурсних робіт, зменшено.

5.3. Завдання обох турів конкурсу розробляються юристами Фірми на основі реальних юридичних справ Фірми.

5.4. Студента може бути дискваліфіковано за одностайним рішенням стипендіальної комісії у випадку:

5.4.1. ненадання відомостей, зазначених у пп. 6.2.2 цього Положення;

5.4.2. подання Студентом неправдивих відомостей, зазначених у пп. 6.2.2 цього Положення; або

5.4.3. подання для участі у конкурсі роботи, авторство якої належить іншій особі.

5.5. За результатами другого туру конкурсу стипендіальна комісія визначає 3-х переможців, яким за кількістю набраних балів присуджуються перше, друге та третє місце та відповідні Стипендії (п. 4.2 цього Положення).

5.6. За рішенням стипендіальної комісії може бути визначено одного або кількох учасників, яким призначається заохочувальна Стипендія або надається можливість пройти стажування на Фірмі.

5.7. Організаційний комітет визначає дату, час і місце проведення урочистої церемонії нагородження.

5.8. Переможці і фіналісти конкурсу запрошуються на церемонію нагородження. Організаційний комітет надсилає запрошення електронною поштою або повідомляє дату, час та місце нагородження по телефону.

  1. 6. Порядок проведення першого туру конкурсу

6.1. Конкурсні завдання першого туру публікуються на веб-сторінці Фірми (далі – Веб-сторінка).

6.1.1. Перший (заочний) тур полягає у самостійному вирішенні Студентами конкурсного завдання. Порядок проведення першого туру Конкурсу описано у п. 7 цього Положення.

6.1.2. Другий (очний) тур складається з вирішення кількох завдань та відбувається за особистої присутності фіналістів першого туру Конкурсу. Порядок проведення другого туру Конкурсу описано у п. 8 цього Положення.

6.2. Для участі у першому (заочному) турі конкурсу Студенти направляють до організаційного комітету на електронну адресу competition@asterslaw.com до 3 листопада 2013  року (включно) такі документи:

6.2.1. конкурсну роботу у форматі Word із назвою файлу "ПРІЗВИЩЕ ІМ´Я ПО-БАТЬКОВІ. Конкурсна робота" з вирішенням завдання;

6.2.2. анкету учасника;

6.2.3. особисте фото (паспортний формат) у електронному вигляді.

6.3. Вирішення повинно відповідати таким вимогам:

6.3.1. наявність вичерпних відповідей на питання усіх завдань першого туру конкурсу;

6.3.2. наявність підзаголовків, які чітко відокремлюють відповіді на окремі завдання в основній частині вирішення;

6.3.3. рекомендований шрифт Times New Roman розміром 12, міжрядковий інтервал 1,5;

6.3.4. наявність посилань на відповідні положення нормативних актів, наукові праці тощо, які подаються у вигляді посторінкових зносок;

6.3.5. цитування положень нормативних актів, тексту наукових праць тощо слід застосовувати лише у межах та в обсязі, що є обґрунтовано необхідними для розуміння членами стипендіальної комісії відповідного аргументу;

6.3.6. наявність переліку використаних джерел та літератури;

6.3.7. загальний обсяг вирішення не повинен перевищувати 15 сторінок рекомендованим шрифтом;

6.3.8. подані конкурсні роботи опрацьовуються організаційним комітетом.

6.4. Розгляд та оцінювання конкурсних робіт здійснюється стипендіальною комісією за такими принципами:

6.4.1. вирішення оцінюється за бальною системою. За кожний аргумент, наведений у вирішенні на підтримку запропонованого Студентом розв'язання конкурсного завдання, що відповідає нижченаведеним критеріям, присуджується один або кілька балів:

- аргумент ґрунтується на положеннях чинного законодавства України, діючих міжнародних договорах, принципах права або наукових концепціях;

- аргумент не спростовується та не суперечить положенням чинного законодавства України;

- аргумент знаходить підтвердження у судовій практиці або публікаціях фахівців у відповідній галузі права;

- аргумент є несуперечливим, тобто не спростовується іншими аргументами, викладеними у вирішенні;

- аргумент є адекватним запропонованому Студентом розв'язанню конкурсного завдання.

6.4.2. Кількість балів, що присуджуються за аргумент, залежить від переконливості наведених на його підтримку доказів і посилань.

6.4.3. Зняття балів здійснюється за:

- грубі юридичні помилки, допущені у вирішенні (зокрема, посилання на нормативний акт, який втратив чинність, або міжнародний договір, який не набув чинності для України; посилання на норму, яка не стосується правовідносин, що розглядаються тощо); велику кількість орфографічних помилок у вирішенні;

- перевищення встановленого обсягу вирішення, якщо таке перевищення не виправдане кількістю відзначених балами аргументів.

6.4.4. Якщо за результатами оцінки вирішення кілька учасників отримали рівну кількість балів, для визначення фіналістів до уваги беруться загальний рівень знань кожного учасника, його професійна та наукова діяльність, також наявність інших досягнень.

6.5. Рішення про визначення фіналістів ухвалюється стипендіальною комісією протягом 2-х місяців після кінцевого терміну подання конкурсних робіт, зазначеного у пункті 6.2 цього Положення.

6.6. Імена фіналістів публікуються на Веб-сторінці.

6.7. Організаційний комітет повідомляє фіналістів про дату, час та місце проведення другого туру конкурсу електронною поштою або телефоном.

6.6. Оргкомітет визначає дату, час і місце проведення урочистої церемонії нагородження.

6.7. Переможці і Фіналісти Конкурсу запрошуються на церемонію нагородження. Оргкомітет надсилає запрошення електронною поштою або повідомляє дату, час та місце нагородження по телефону.

  1. 7. Порядок проведення другого туру конкурсу

7.1. Дата, час та місце проведення другого туру конкурсу визначаються організаційним комітетом, публікуються на Веб-сторінці та повідомляються переможцям першого туру конкурсу у порядку, встановленому п. 6.7 цього Положення.

7.2. Завдання другого туру конкурсу складаються з:

7.2.1. вирішення задачі шляхом пошуку необхідного документу (нормативно-правового акту, судового рішення або роз'яснювального листа) у комп'ютерній правовій системі "ЛІГА:ЗАКОН". Максимальна кількість балів, що може бути присуджена за це завдання становить 25 балів;

7.2.2. відповіді на тестові запитання щодо положень чинного законодавства України. Назви нормативних актів (або окремих їх частин), стосовно яких проводитиметься тестове завдання, повідомляються електронною поштою усім учасникам другого туру конкурсу одночасно, не менше ніж за 2 дні до дати проведення другого туру конкурсу. Під час вирішення тестових завдань учасникам забороняється користуватися базами законодавства, Інтернетом чи будь-якими іншими допоміжними матеріалами. Максимальна кількість балів, що може бути присуджена за це завдання становить 25 балів;

7.2.3. вирішення задачі та захисту запропонованого учасником вирішення перед стипендіальною комісією. Під час вирішення задачі дозволяється користуватися базами законодавства, Інтернетом, а також будь-якими матеріалами, які учасник принесе з собою. Максимальна кількість балів, що може бути присуджена за це завдання становить 50 балів.

7.3. Завдання другого туру конкурсу одночасно надаються всім учасникам другого туру конкурсу у день його проведення. Час виконання кожного завдання обмежений та однаковий для всіх Студентів. Зміст завдань та час, що надається для виконання кожного виду завдань, визначається стипендіальною комісією.

7.4. Виконання учасником кожного завдання другого туру конкурсу оцінюється стипендіальною комісією по кожному завданню окремо у межах максимальної кількості балів, яка може бути присуджена за відповідне завдання, зазначеної у п. 7.2 цього Положення.

7.5. За результатами другого туру конкурсу стипендіальна комісія визначає переможців, а також учасників, яким може бути призначено заохочувальну стипендію або надано можливість пройти стажування на Фірмі. Якщо кілька учасників отримали рівну кількість балів, і визначити переможців конкурсу лише за результатами другого туру конкурсу неможливо, то для визначення переможців до уваги беруться результати першого туру конкурсу, а також загальний рівень знань кожного учасника, його професійна та наукова діяльність, а також інші досягнення.

7.6. Рішення про переможців, а також учасників, яким призначається заохочувальна Стипендія, ухвалюється стипендіальною комісією не пізніше 5 робочих днів після проведення другого туру конкурсу і оголошується на церемонії нагородження.

7.7. Імена, фотографії та короткі відомості про переможців публікуються на Веб-сторінці, у юридичних періодичних виданнях та повідомляються електронною поштою всім учасникам першого та другого турів конкурсу.

Employee Stories

Constantin Solyar, Partner
Constantin Solyar, Partner

What is your story in Asters and what inspires your professional development?

All Stories